Biogasanläggning i Liesberg med råvaror av gödsel från boskap, organiskt avfall, matavfall. Avfallskapacitet 12.000 ton per år. Nominellt biogasflöde 150 Nm3/h.

Incinerator exempelvis för förbränning av lösningsmedel efter lackerings-anläggningar

Biogasanläggning med råvaror av gödsel från kor och höns, halm, gräs, ensilage. Kapacitet 9.000 ton avfall per år. Nominellt biogasflöde 120 Nm3/h.

Genomskärning visande principen av en incinerator.

Rening av utgående luft genom termisk oxidation.

Rening av utgående luft genom adsorption hjul.