PSA-Generatorns funktion för oxygen

När PSA-generatorn startas kommer den ena av tankarna, låt oss säga tank A, att trycksättas med den komprimerade tryckluften. Den mikroskopiska kristallina strukturen i sieven är sådan, att nitrogen absorberas medan oxygen tillåts passera fritt. Från generatorn leds oxygenen till en bufferttank.


Efter en kort tid, har siven i tank A blivit mättad på nitrogenmolekyler. Därför växlas tryckluften över för att istället trycksätta tank B.


Samtidigt som trycksättning av tank B börjar, startas reningsprocessen av tank A. En ventil öppnas, varigenom trycket i tank A sjunker till atmosfärstryck och det absorberade nitrogenet släpps ur tank A och ut till den omgivande luften. För att nå en optimal rening av sieven, bakspolas dessutom tank A, med ett litet flöde oxygen, som producerats i tank B.


På samma sätt produceras oxygen i tank B. När så tank A återigen börjar trycksättas med tryckluft, har en cykel fullföljts.


Som nämnts ovan är tankarna fyllda med molekylär sieve. Detta är ett brandsäkert inert keramiskt ämne, vars mikroskopiska kristallina struktur är sådan att nitrogenmolekylerna fångas upp av kristallerna, medan oxygenmolekylerna tillåts passera fritt genom materialet.